ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภูมิศาสตร์ เรื่อง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนแบบโครงงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพนิดา โสดสงค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2561,21:08  อ่าน 107 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ๓ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนองาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑
ชื่ออาจารย์ : นายเดชา โพนทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2561,20:58  อ่าน 159 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การปลูกฝังหน้าที่ชาวพุทธด้วยกระบวนการปฏิบัติของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชาพระพุทธศาสนา เรื่องศาสนพิธี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพนิดา โสดสงค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2561,20:53  อ่าน 122 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมปั้นเสริมเพิ่มมูลค่า
ชื่ออาจารย์ : นางสาววนิดา เนติพัฒน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2560,18:15  อ่าน 243 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้วิธีการอ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปัทมา เพ็งจรูญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2560,22:33  อ่าน 445 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล 1 แสนครูดี ประจำปีการศึกษา 2556
ชื่ออาจารย์ : นางศิริอัจฉรา กล้าหาญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2558,14:47  อ่าน 523 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล 1 แสนครูดี ประจำปีการศึกษา 2556
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ร้อยโทสมชาติ เครือวัลย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2558,14:47  อ่าน 538 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล 1 แสนครูดี ประจำปีการศึกษา 2557
ชื่ออาจารย์ : นายเดชา โพนทอง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2558,14:46  อ่าน 494 ครั้ง
รายละเอียด..