กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสวลี ร่วมวงศ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางศิริอัจฉรา กล้าหาญ
ครู คศ.3

นางปุณยนุช กรุณานนท์
ครู คศ.3