กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางศิริอัจฉรา กล้าหาญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางปุณยนุช กรุณานนท์
ครู คศ.3

นางสาวสวลี ร่วมวงศ์
ครู คศ.1

นางสาวจิราภรณ์
ครูอัตราจ้าง