กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายเดชา โพนทอง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

ว่าที่ร้อยโทสมชาติ เครือวัลย์
ครู คศ.2

นางสาววนิดา เนติพัฒน์
ครู คศ.2

นางนัฐธวรรณ ชัยแป้น
ครูผู้ช่วย

นางสุดารัตน์ กุลสวัสดิ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1