กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

ว่าที่ร้อยโทสมชาติ เครือวัลย์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางนัฐธวรรณ ชัยแป้น
ครู

นางสุดารัตน์ กุลสวัสดิ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1