กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ว่าที่ร้อยโทสมชาติ เครือวัลย์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางนัฐธวรรณ ชัยแป้น
ครู

นางสุดารัตน์ กุลสวัสดิ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 087-1274138
อีเมล์ : ampmy_888@hotmail.com