กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวเพ็ญพักตร์ คำภา
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายพงศภัค กุสสลานุภาพ
ครู

นางสาวชลดา รามศิริ
ครู