กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวเพ็ญพักตร์ คำภา
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวชลดา รามศิริ
ครูผู้ช่วย

นายพงศภัค กุสสลานุภาพ
ครูผู้ช่วย