กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวชลดา รามศิริ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวเพ็ญพักตร์ คำภา
ครู คศ.1

นายพงศภัค กุสสลานุภาพ
ครูผู้ช่วย