กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวนิตยา นิยมรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายณัฐชนันท์ เฟื่องนิภากรณ์
ครูอัตราจ้าง