กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวนิตยา นิยมรัตน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายฐิติรัตน์ บุญช่วยเหลือ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2