กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวนิตยา นิยมรัตน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายณัฐชนันท์ เฟื่องนิภากรณ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2