กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวิตรี สายวิเศษ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ