กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวปาณิสรา สุวรรณโชติ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวพนิดา โสดสงค์
ครู คศ.1

นางสาวโสภิต สุจิตตกุล
ครู คศ.1