กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวโสภิต สุจิตตกุล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวิตรี สายวิเศษ
ครูผู้ช่วย