กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวภัทรภร พิศิลป์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสุชาติ คงสุข
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวประภัสสร ทองแสง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายอรรถกร ศรีเสมอ
ครู คศ.1