กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวภัทรภร พิศิลป์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวประภัสสร ทองแสง
ครู

นายอรรถกร ศรีเสมอ
ครู

นางสาววนิดา เนติพัฒน์
ครูชำนาญการ

นางสาวนารีรัตน์ บำบัดทุกข์
พนักงานราชการ