กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวประภัสสร ทองแสง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสุชาติ คงสุข
ครู คศ.1

นายอรรถกร ศรีเสมอ
ครู คศ.1

นางสาวภัทรภร พิศิลป์
ครูผู้ช่วย