กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาววรรณภา สีลุนทา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวลัดดาวัลย์ เชื้อพลบ
ครู คศ.1

นายพงษ์รัตน์ ตรึกตรอง
ครูผู้ช่วย

นางสาวกรรณิการ์ บำรุงศาสตร์