กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายพงษ์รัตน์ ตรึกตรอง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางลัดดาวัลย์ หาทรัพย์
ครู คศ.1

นายสุรศุกดิ์ จันทบูรณ์
ครูอัตราจ้าง