กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายพงษ์รัตน์ ตรึกตรอง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวลัดดาวัลย์ เชื้อพลบ
ครู คศ.1