กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวชุติวรรณ ไชยมณี
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุกัลยา ชลเสถียร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวปัทมา เพ็งจรูญ
ครูชำนาญการ