กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุกัลยา ชลเสถียร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวปัทมา เพ็งจรูญ
ครู คศ.2

นางสาวชุติวรรณ ไชยมณี
ครู คศ.1