กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวชุติวรรณ ไชยมณี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุกัลยา ชลเสถียร
ครู คศ.3

นางสาวปัทมา เพ็งจรูญ
ครู คศ.2