ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียนห้วยยางศึกษา  อ.แกลง  จ.ระยอง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๘ ได้ดำเนินการจัดดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การประเมินครั้งนี้เป็นการประเมินเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับสภาพจริงและยืนยันความถูกต้องของโรงเรียน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาและยกระดับคุณภาพสถานศึกษา ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากบุคลากรภายในของสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ขุมชน หน่วยงานภายนอก และเพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปยังหน่วยงานต่าง ๆ 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2560,14:49   อ่าน 417 ครั้ง