ภาพกิจกรรม
งานสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2559 โดยสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ นายไพรัช แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงคืการจัดการในครั้งนี้ว่า เพื่อรับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เสริมสร้างความรู้ วิสัยทัศน์และทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการศึกษาในด้านประชาคมอาเซียน การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล การบริหารองค์กรที่ประสบความสำเร็จ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกโรงเรียน รวมทั้งสิ้น 2,400 คน ในการนี้ นายสมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ให้การต้อนรับ
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2559,13:53   อ่าน 5044 ครั้ง