ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี
โรงเรียนห้วยยางศึกษา ได้จัดกิจกรรมการทดสอบวิชาพิเศษลูกเสือ-เนตรนารี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑.เพื่อฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัยและเสริมสร้างสุขภาพ  อนามัยให้แก่ลูกเสือ
๒.  เพื่อให้ลูกเสือมีเจตนารมณ์ และเจตคติที่ดี รู้จักช่วยตนเองและรู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่น
๓. เพื่อให้มีโอกาสปฏิบัติตามคติพจน์ของลูกเสือ และมีโอกาสบริการต่อชุมชนที่ไปอยู่ค่ายพักแรม
๔. เพื่อเป็นการฝึกและปฏิบัติตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2559,09:59   อ่าน 4825 ครั้ง