ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
แบบฟอร์ม เอกสารต่างๆ สำหรับครู
ตัวชี้วัดที่ควรรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 463.49 KB 157
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็ดตกทอด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.7 KB 164
หนังสือขอลาออกจากราชการ ลูกจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 26 KB 155
หนังสือขอลาออกจากราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 165
ใบสำคัญรับเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 190
ใบลาพักผ่อน Word Document ขนาดไฟล์ 35 KB 124
ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว Word Document ขนาดไฟล์ 36.5 KB 155
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 83.5 KB 172
แบบฟอร์มสมัครสมาชิก กบข บรรจุใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 201.89 KB 130
แบบฟอร์มเบิกจ่ายตรง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.72 MB 132
แบบคำร้องขอโอนไปรับราชการต่างสังกัด Word Document ขนาดไฟล์ 35.5 KB 131
แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 49.5 KB 146
คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 220
*** ใบงาน ใบความรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
แบบทดสอบเรื่อง สำนวนสุภาษิต ม.6/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 139.69 KB 37
แบบทดสอบเรื่องคำราชาศัพท์ ม.6/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 205.21 KB 17
ใบความรู้เรื่อง การพูดในโอกาสต่าง ๆ ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 343.25 KB 29
แบบทดสอบ เรื่องไตรภูมิพระร่วง ตอนมนุสสภูมิ ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.96 KB 1785
ใบความรู้ เมื่อแพะกลายเป็นสุนัข ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.17 KB 100
ธรรมชาติของภาษา ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.71 MB 95
แบบทดสอบการแสดงทรรศนะและการอนุมาน ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.89 KB 116
กับแกล้มอยู่ไหน เรื่อง นักเล่นกล ม.4/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 86
ใบความรู้ หลักการพิจารณาวรรณกรรม ม.4/2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 70.2 KB 427
แบบทดสอบเรื่องวิวัฒนาการของวรรณกรรมไทย ม.4/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 50.72 KB 326
แบบฝึกหัดเรื่อง พันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 51.21 KB 181
แบบทดสอบเรื่องพระสุริยโยทัยขาดคอช้าง ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 114.18 KB 96
บทคัดลายมือ​ ม.ปลาย JPEG Image ขนาดไฟล์ 224.09 KB 227
บทคัดลายมือ​ ม.ต้น JPEG Image ขนาดไฟล์ 242.8 KB 153
คำอธิบายรายวิชา ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 62.72 KB 48
การอ่านวิเคราะห์ ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.17 MB 180
ใบความรู้ เรื่องการอ่านแปลความ ตีความ ขยายความ ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.25 MB 192
ใบความรู้ เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.5 KB 297
เรื่องสัั้น ตึกกรอสส์ ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 168.84 KB 198
คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย ม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 116
บทอาขยาน ม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 108 KB 81
คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.11 KB 64
ใบงานเรือง คำสมาส ม.2 ฉบับปรับปรุง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 209.24 KB 271
ใบงานเรื่อง คำสนธิ ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 131.7 KB 152
ใบงานความรู้และใบงานเรื่องคำซ้ำ คำซ้อน ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 179.59 KB 163
ใบงานเรื่อง คำซ้ำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.17 KB 109
ใบงานเรื่องคำประสม ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 250.41 KB 113
แบบทดสอบเรื่องไตรภูมิพระร่วง ตอน มนุสสภูมิ ม.6 Word Document ขนาดไฟล์ 49 KB 2338
YouTube เรื่อง ไตรภูมิพระร่วง ตอนมนุสสภูมิ 85
หนังสั้น เรื่อง ทำทุน วิชาการอ่านและพิจารณาวรรณกรรม ม.4/2 379
แบบฝึกหัด เรื่อง เสภาสามัคคีเสวก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 651.59 KB 293
การโน้มน้าวและการโต้แย้ง ม.6 Word Document ขนาดไฟล์ 74 KB 285
ใบความรู้เรื่อง เสภาสามัคคีเสวก ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 995.86 KB 594
ตัวอย่างจดหมายธุรกิจ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 34.81 KB 174
การพิจารณาสารคดี วิชาการอ่านและพิจารณาวรรณกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.78 MB 1026
.ใบความรู้เรื่อง มารยาทการเป็นผู้ฟังที่ดี ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 45.3 KB 129
การอ่านเพื่อวิจารณ์ ม.4/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.98 MB 340
การอ่านเพื่อวิเคราะห์ ม.4/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 550.22 KB 240
พันธกิจภาษา ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.68 MB 208
โวหารภาพพจน์ พร้อมแบบฝึกหัด ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.05 MB 465
เอกสารประกอบการสอน บทที่ 2 กำเนิดวรรณกรรมไทย ม.4/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 176.76 KB 227
แบบฝึดหัดเรื่อง พระสุริโยทัยขาดคอช้าง ชั้น ม.2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 319.57 KB 188
บทที่ 1 วิชาการอ่านและพิจารณาวรรณกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 299.07 KB 545
ใบความรู้เรื่อง การอ่าน วิชา การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.3 KB 753
แบบทดสอบก่อนเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง ธรรมชาติของภาษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 238
ใบความรู้เรื่อง ศิลปะการประพันธ์ในวรรณคดีไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 41.49 KB 226
วีดีโอหนังสั้น เรื่อง วิมล วิชาการอ่านและพิจารณาวรรณกรรม 327
*** ใบงาน ใบความรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
แบบทดสอบ วิชาอาเซียน หน่วยที่ 4 ชั้น ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 569.2 KB 46
แบบทดสอบ วิชาอาเซียน หน่วยที่ 3 ชั้น ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 175.37 KB 41
ใบความรู้หน่วที่ 3 วิชาอาเซียน ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.66 MB 59
แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่องประเทศไทยกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 270.04 KB 76
แหล่งเรียนรู้ อาเซียน ม.2 67
ใบงานอาเซียน ม.2 Word Document ขนาดไฟล์ 24.5 KB 75
*** ใบงาน ใบความรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
แบบฝึกหัดการออกเกียรติบัตร แบบจดหมายเวียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 20.74 KB 43
00ข้อมูลทำเกียรติบัตร Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.67 KB 67
00เกียรติบัตร Word Document ขนาดไฟล์ 528.69 KB 66
รายชื่อนักเรียน 2.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.44 KB 55
ใบรายชื่อนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 102.73 KB 68
55555 JPEG Image ขนาดไฟล์ 480.92 KB 16
ใบความรู้ความหมายและลักษณะของธุรกิจ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 277.6 KB 64
ใบความรู้ การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 123.09 KB 56
ข้อมูล สาธิต การทำเกียรติบัตร แบบจดหมายเวียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.55 KB 169
ตัวอย่างเฉลย โปรแกรม ภาษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 546.15 KB 316
เลขฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 21.01 KB 84
ตัวอย่างฐานข้อมูล เตรียมเชื่อม จดหมายเวียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.28 KB 171
ใบงาน ม.6 Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 412
ใบงาน excel 4 Word Document ขนาดไฟล์ 313.83 KB 116
ใบงาน excel 3 Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 2663
ใบงาน excel 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 227.5 KB 10646
ใบงาน excel 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 102.5 KB 16393
ใบงาน 1 องค์ประกอบของคอมพิวเอตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 248.15 KB 205
ตัดต่อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 207.5 KB 157
ใบความรู้ที่ 1 หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 522.02 KB 1044
Job sketup1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.75 KB 318
คู่มือการใช้งาน Sketup8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.09 MB 206
การเข้าหัว RJ 45 แบบไขว้ PNG Image ขนาดไฟล์ 16.08 KB 145
ภาพประกอบการเข้าหัว RJ45 แบบตรง PNG Image ขนาดไฟล์ 9.87 KB 139
ใบความรู้ ม.5/2 การเข้าหัว RJ45 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.48 MB 306
ใบความรู้ จดหมายเวียน อ.เดชา Word Document ขนาดไฟล์ 519.22 KB 302
ใบงาน จดหมายเวียน อ.เดชา Word Document ขนาดไฟล์ 21.22 KB 303
รูปการ์ตูน JPEG Image ขนาดไฟล์ 15.93 KB 215
1111 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 102.5 KB 334
แบบฝึกหัดเรื่องการรายงานคะแนนสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.78 KB 193
ภาษา C Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.1 KB 421
รูปแบบหนังสือราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1014.27 KB 606
ตัวอย่างหนังสือราชการภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 46.5 KB 792
ตัวอย่างหนังสือราชการภายนอก Word Document ขนาดไฟล์ 50 KB 655