ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
แบบฟอร์ม เอกสารต่างๆ สำหรับครู
ตัวชี้วัดที่ควรรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 463.49 KB 48
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็ดตกทอด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.7 KB 69
หนังสือขอลาออกจากราชการ ลูกจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 26 KB 55
หนังสือขอลาออกจากราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 60
ใบสำคัญรับเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 86
ใบลาพักผ่อน Word Document ขนาดไฟล์ 35 KB 40
ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว Word Document ขนาดไฟล์ 36.5 KB 55
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 83.5 KB 69
แบบฟอร์มสมัครสมาชิก กบข บรรจุใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 201.89 KB 48
แบบฟอร์มเบิกจ่ายตรง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.72 MB 49
แบบคำร้องขอโอนไปรับราชการต่างสังกัด Word Document ขนาดไฟล์ 35.5 KB 51
แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 49.5 KB 60
คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 88
*** ใบงาน ใบความรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
แบบทดสอบเรื่อง ภาพพจน์ ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.01 KB 11
ใบงานเรื่องคำประสม ม.2 Word Document ขนาดไฟล์ 33.5 KB 23
โวหารการเขียน ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 983.84 KB 23
เรื่อง โวหาร ม.6 13
แบบฝึกหัด เรื่องคำ สมาส คำ สนธิ ชุดที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 15
แบบฝึกหัด คำสมาส ชุดที่ 1 ชั้น ม.6 Word Document ขนาดไฟล์ 31 KB 15
ข้อสอบติว o-net ม.3 ชุดที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 21
ข้อสอบติว o-net ม.3 ชุดที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 52 KB 33
ตัวอย่างการวิเคราะห์นิทาน วิชาการอ่านและพิจารณาวรรณกรรม ม.6/2 Word Document ขนาดไฟล์ 390 KB 24
รายชื่อนักเรียนยังไม่ส่งงานวิชาภาษาไทย ของ อ.ปัทมา ชั้น ม.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 13.44 KB 53
กลอน 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 165.32 KB 29
เพลง 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 176.06 KB 18
ก่อนเรียน เพลง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.38 KB 17
แบบทดสอบหลังเรียนข่าว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 106.1 KB 21
ข่าวที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 118.58 KB 17
ข่าวที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 383.14 KB 16
แบบทดสอบก่อนเรียน ข่าว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.16 KB 21
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.7 KB 22
แบบทดสอบเรื่องภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 60.54 KB 55
ใบความรู้เรื่องภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.74 KB 116
เรื่อง ศิลปินเอก และแบบฝึกหัด วิชาการอ่านและพิจารณากวรรณกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 117.5 KB 40
แบบฝึกหัดเรื่อง มอม วิชาการอ่านและพิจารณาวรรณกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 20 KB 45
วีดีโอหนังสั้น เรื่อง วิมล วิชาการอ่านและพิจารณาวรรณกรรม 40
ใบงาน วิเคราะห์เรื่องสั้น เรื่องอรุ่นรุ่นที่หินกอง วิชาการอ่านและพิจารณาวรรณกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 71.5 KB 62
ใบกิจกรรม การวิเคราะห์เรื่องสั้น เรื่องอรุ่นรุ่นที่หินกอง ช่วงที่ 3 วิชาการอ่านและพิจารณาวรรณกรรม ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.69 MB 30
ใบกิจกรรม การวิเคราะห์เรื่องสั้น เรื่องอรุ่นรุ่นที่หินกอง ช่วงที่ 2 วิชาการอ่านและพิจารณาวรรณกรรม ZIP Archive ขนาดไฟล์ 3.17 MB 34
ใบกิจกรรม การวิเคราะห์เรื่องสั้น เรื่องอรุ่นรุ่นที่หินกอง ช่วงที่ 1 วิชาการอ่านและพิจารณาวรรณกรรม ZIP Archive ขนาดไฟล์ 3.22 MB 41
ใบความรู้เร่ื่อง การอ่านสารคดีและแบบทดสอบ วิชาการอ่านและพิจารณาวรรณกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.78 MB 60
ใบความรู้เรื่องการอ่านวรรณกรรมร้อยแก้ว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.13 MB 38
ตัวอย่างการวิเคราะห์เรื่องสั้น วิชาการอ่านและพิจารณาวรรณกรรม Unkown Document ขนาดไฟล์ 106.11 KB 69
*** ใบงาน ใบความรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ใบงาน จดหมายเวียน 2 Word Document ขนาดไฟล์ 105.18 KB 38
ใบงาน จดหมายเวียน 1 Word Document ขนาดไฟล์ 97.65 KB 59
ข้อมูล สาธิต การทำเกียรติบัตร แบบจดหมายเวียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.55 KB 77
ตัวอย่างเฉลย โปรแกรม ภาษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 546.15 KB 48
เลขฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 21.01 KB 17
ตัวอย่างฐานข้อมูล เตรียมเชื่อม จดหมายเวียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.28 KB 64
ผู้ปกครองประเมิน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.4 MB 37
ครูประเมิน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.43 MB 34
ใบงาน ม.6 Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 131
ใบงาน excel 4 Word Document ขนาดไฟล์ 313.83 KB 32
ใบงาน excel 3 Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 872
ใบงาน excel 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 227.5 KB 2223
ใบงาน excel 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 102.5 KB 4538
ใบงาน 1 องค์ประกอบของคอมพิวเอตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 248.15 KB 107
ตัดต่อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 207.5 KB 64
ใบความรู้ที่ 1 หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 522.02 KB 83
Job sketup1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.75 KB 84
คู่มือการใช้งาน Sketup8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.09 MB 101
การเข้าหัว RJ 45 แบบไขว้ PNG Image ขนาดไฟล์ 16.08 KB 83
ภาพประกอบการเข้าหัว RJ45 แบบตรง PNG Image ขนาดไฟล์ 9.87 KB 74
ใบความรู้ ม.5/2 การเข้าหัว RJ45 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.48 MB 175
ใบความรู้ จดหมายเวียน อ.เดชา Word Document ขนาดไฟล์ 519.22 KB 166
ใบงาน จดหมายเวียน อ.เดชา Word Document ขนาดไฟล์ 21.22 KB 194
รูปการ์ตูน JPEG Image ขนาดไฟล์ 15.93 KB 133
1111 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 102.5 KB 238
แบบฝึกหัดเรื่องการรายงานคะแนนสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.78 KB 106
ภาษา C Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.1 KB 200
รูปแบบหนังสือราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1014.27 KB 336
ตัวอย่างหนังสือราชการภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 46.5 KB 474
ตัวอย่างหนังสือราชการภายนอก Word Document ขนาดไฟล์ 50 KB 359