ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
แบบฟอร์ม เอกสารต่างๆ สำหรับครู
ตัวชี้วัดที่ควรรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 463.49 KB 116
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็ดตกทอด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.7 KB 131
หนังสือขอลาออกจากราชการ ลูกจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 26 KB 123
หนังสือขอลาออกจากราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 127
ใบสำคัญรับเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 155
ใบลาพักผ่อน Word Document ขนาดไฟล์ 35 KB 99
ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว Word Document ขนาดไฟล์ 36.5 KB 122
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 83.5 KB 137
แบบฟอร์มสมัครสมาชิก กบข บรรจุใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 201.89 KB 105
แบบฟอร์มเบิกจ่ายตรง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.72 MB 105
แบบคำร้องขอโอนไปรับราชการต่างสังกัด Word Document ขนาดไฟล์ 35.5 KB 110
แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 49.5 KB 122
คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 159
*** ใบงาน ใบความรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ใบงานความรู้และใบงานเรื่องคำซ้ำ คำซ้อน ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 179.59 KB 4
ใบงานเรื่อง คำซ้ำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.17 KB 4
ใบงานเรื่องคำประสม ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 250.41 KB 6
แบบทดสอบเรื่องไตรภูมิพระร่วง ตอน มนุสสภูมิ ม.6 Word Document ขนาดไฟล์ 49 KB 36
YouTube เรื่อง ไตรภูมิพระร่วง ตอนมนุสสภูมิ 34
หนังสั้น เรื่อง ทำทุน วิชาการอ่านและพิจารณาวรรณกรรม ม.4/2 152
แบบฝึกหัด เรื่อง เสภาสามัคคีเสวก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 651.59 KB 116
การโน้มน้าวและการโต้แย้ง ม.6 Word Document ขนาดไฟล์ 74 KB 61
ใบความรู้เรื่อง เสภาสามัคคีเสวก ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 995.86 KB 158
ตัวอย่างจดหมายธุรกิจ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 34.81 KB 70
การพิจารณาสารคดี วิชาการอ่านและพิจารณาวรรณกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.78 MB 430
.ใบความรู้เรื่อง มารยาทการเป็นผู้ฟังที่ดี ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 45.3 KB 84
การอ่านเพื่อวิจารณ์ ม.4/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.98 MB 178
การอ่านเพื่อวิเคราะห์ ม.4/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 550.22 KB 115
พันธกิจภาษา ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.68 MB 88
โวหารภาพพจน์ พร้อมแบบฝึกหัด ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.05 MB 138
เอกสารประกอบการสอน บทที่ 2 กำเนิดวรรณกรรมไทย ม.4/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 176.76 KB 90
แบบฝึดหัดเรื่อง พระสุริโยทัยขาดคอช้าง ชั้น ม.2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 319.57 KB 103
บทที่ 1 วิชาการอ่านและพิจารณาวรรณกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 299.07 KB 279
ใบความรู้เรื่อง การอ่าน วิชา การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.3 KB 337
แบบทดสอบก่อนเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง ธรรมชาติของภาษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 118
ใบความรู้เรื่อง ศิลปะการประพันธ์ในวรรณคดีไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 41.49 KB 113
วีดีโอหนังสั้น เรื่อง วิมล วิชาการอ่านและพิจารณาวรรณกรรม 193
*** ใบงาน ใบความรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ใบความรู้หน่วที่ 3 วิชาอาเซียน ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.66 MB 3
แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่องประเทศไทยกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 270.04 KB 3
แหล่งเรียนรู้ อาเซียน ม.2 39
ใบงานอาเซียน ม.2 Word Document ขนาดไฟล์ 24.5 KB 37
*** ใบงาน ใบความรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ใบความรู้ความหมายและลักษณะของธุรกิจ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 277.6 KB 46
ใบความรู้ การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 123.09 KB 38
ข้อมูล สาธิต การทำเกียรติบัตร แบบจดหมายเวียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.55 KB 145
ตัวอย่างเฉลย โปรแกรม ภาษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 546.15 KB 137
เลขฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 21.01 KB 73
ตัวอย่างฐานข้อมูล เตรียมเชื่อม จดหมายเวียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.28 KB 125
ใบงาน ม.6 Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 251
ใบงาน excel 4 Word Document ขนาดไฟล์ 313.83 KB 96
ใบงาน excel 3 Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 2058
ใบงาน excel 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 227.5 KB 7730
ใบงาน excel 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 102.5 KB 11618
ใบงาน 1 องค์ประกอบของคอมพิวเอตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 248.15 KB 166
ตัดต่อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 207.5 KB 138
ใบความรู้ที่ 1 หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 522.02 KB 155
Job sketup1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.75 KB 192
คู่มือการใช้งาน Sketup8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.09 MB 185
การเข้าหัว RJ 45 แบบไขว้ PNG Image ขนาดไฟล์ 16.08 KB 139
ภาพประกอบการเข้าหัว RJ45 แบบตรง PNG Image ขนาดไฟล์ 9.87 KB 132
ใบความรู้ ม.5/2 การเข้าหัว RJ45 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.48 MB 252
ใบความรู้ จดหมายเวียน อ.เดชา Word Document ขนาดไฟล์ 519.22 KB 229
ใบงาน จดหมายเวียน อ.เดชา Word Document ขนาดไฟล์ 21.22 KB 257
รูปการ์ตูน JPEG Image ขนาดไฟล์ 15.93 KB 195
1111 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 102.5 KB 314
แบบฝึกหัดเรื่องการรายงานคะแนนสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.78 KB 173
ภาษา C Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.1 KB 334
รูปแบบหนังสือราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1014.27 KB 558
ตัวอย่างหนังสือราชการภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 46.5 KB 723
ตัวอย่างหนังสือราชการภายนอก Word Document ขนาดไฟล์ 50 KB 582