ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
แบบฟอร์ม เอกสารต่างๆ สำหรับครู
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็ดตกทอด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.7 KB 742
หนังสือขอลาออกจากราชการ ลูกจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 26 KB 552
หนังสือขอลาออกจากราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 562
ใบสำคัญรับเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 593
ใบลาพักผ่อน Word Document ขนาดไฟล์ 35 KB 519
ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว Word Document ขนาดไฟล์ 36.5 KB 550
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 83.5 KB 569
แบบฟอร์มสมัครสมาชิก กบข บรรจุใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 201.89 KB 570
แบบฟอร์มเบิกจ่ายตรง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.72 MB 527
แบบคำร้องขอโอนไปรับราชการต่างสังกัด Word Document ขนาดไฟล์ 35.5 KB 535
แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 49.5 KB 544
คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 854