ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
แบบฟอร์ม เอกสารต่างๆ สำหรับครู
ตัวชี้วัดที่ควรรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 463.49 KB 133
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็ดตกทอด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.7 KB 140
หนังสือขอลาออกจากราชการ ลูกจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 26 KB 133
หนังสือขอลาออกจากราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 145
ใบสำคัญรับเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 170
ใบลาพักผ่อน Word Document ขนาดไฟล์ 35 KB 108
ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว Word Document ขนาดไฟล์ 36.5 KB 131
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 83.5 KB 150
แบบฟอร์มสมัครสมาชิก กบข บรรจุใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 201.89 KB 114
แบบฟอร์มเบิกจ่ายตรง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.72 MB 117
แบบคำร้องขอโอนไปรับราชการต่างสังกัด Word Document ขนาดไฟล์ 35.5 KB 121
แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 49.5 KB 130
คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 171
*** ใบงาน ใบความรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ใบความรู้ หลักการพิจารณาวรรณกรรม ม.4/2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 70.2 KB 60
แบบทดสอบเรื่องวิวัฒนาการของวรรณกรรมไทย ม.4/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 50.72 KB 42
แบบฝึกหัดเรื่อง พันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 51.21 KB 37
แบบทดสอบเรื่องพระสุริยโยทัยขาดคอช้าง ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 114.18 KB 34
บทคัดลายมือ​ ม.ปลาย JPEG Image ขนาดไฟล์ 224.09 KB 39
บทคัดลายมือ​ ม.ต้น JPEG Image ขนาดไฟล์ 242.8 KB 25
คำอธิบายรายวิชา ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 62.72 KB 13
การอ่านวิเคราะห์ ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.17 MB 51
ใบความรู้ เรื่องการอ่านแปลความ ตีความ ขยายความ ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.25 MB 31
ใบความรู้ เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.5 KB 114
เรื่องสัั้น ตึกกรอสส์ ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 168.84 KB 54
คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย ม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 89
บทอาขยาน ม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 108 KB 43
คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.11 KB 35
ใบงานเรือง คำสมาส ม.2 ฉบับปรับปรุง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 209.24 KB 97
ใบงานเรื่อง คำสนธิ ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 131.7 KB 58
ใบงานความรู้และใบงานเรื่องคำซ้ำ คำซ้อน ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 179.59 KB 63
ใบงานเรื่อง คำซ้ำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.17 KB 44
ใบงานเรื่องคำประสม ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 250.41 KB 44
แบบทดสอบเรื่องไตรภูมิพระร่วง ตอน มนุสสภูมิ ม.6 Word Document ขนาดไฟล์ 49 KB 152
YouTube เรื่อง ไตรภูมิพระร่วง ตอนมนุสสภูมิ 52
หนังสั้น เรื่อง ทำทุน วิชาการอ่านและพิจารณาวรรณกรรม ม.4/2 203
แบบฝึกหัด เรื่อง เสภาสามัคคีเสวก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 651.59 KB 166
การโน้มน้าวและการโต้แย้ง ม.6 Word Document ขนาดไฟล์ 74 KB 77
ใบความรู้เรื่อง เสภาสามัคคีเสวก ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 995.86 KB 248
ตัวอย่างจดหมายธุรกิจ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 34.81 KB 90
การพิจารณาสารคดี วิชาการอ่านและพิจารณาวรรณกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.78 MB 569
.ใบความรู้เรื่อง มารยาทการเป็นผู้ฟังที่ดี ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 45.3 KB 102
การอ่านเพื่อวิจารณ์ ม.4/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.98 MB 212
การอ่านเพื่อวิเคราะห์ ม.4/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 550.22 KB 144
พันธกิจภาษา ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.68 MB 115
โวหารภาพพจน์ พร้อมแบบฝึกหัด ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.05 MB 215
เอกสารประกอบการสอน บทที่ 2 กำเนิดวรรณกรรมไทย ม.4/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 176.76 KB 131
แบบฝึดหัดเรื่อง พระสุริโยทัยขาดคอช้าง ชั้น ม.2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 319.57 KB 139
บทที่ 1 วิชาการอ่านและพิจารณาวรรณกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 299.07 KB 357
ใบความรู้เรื่อง การอ่าน วิชา การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.3 KB 498
แบบทดสอบก่อนเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง ธรรมชาติของภาษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 163
ใบความรู้เรื่อง ศิลปะการประพันธ์ในวรรณคดีไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 41.49 KB 145
วีดีโอหนังสั้น เรื่อง วิมล วิชาการอ่านและพิจารณาวรรณกรรม 230
*** ใบงาน ใบความรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
แบบทดสอบ วิชาอาเซียน หน่วยที่ 4 ชั้น ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 569.2 KB 33
แบบทดสอบ วิชาอาเซียน หน่วยที่ 3 ชั้น ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 175.37 KB 26
ใบความรู้หน่วที่ 3 วิชาอาเซียน ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.66 MB 51
แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่องประเทศไทยกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 270.04 KB 42
แหล่งเรียนรู้ อาเซียน ม.2 52
ใบงานอาเซียน ม.2 Word Document ขนาดไฟล์ 24.5 KB 58
*** ใบงาน ใบความรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ใบรายชื่อนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 102.73 KB 12
55555 JPEG Image ขนาดไฟล์ 480.92 KB 10
ใบความรู้ความหมายและลักษณะของธุรกิจ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 277.6 KB 54
ใบความรู้ การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 123.09 KB 49
ข้อมูล สาธิต การทำเกียรติบัตร แบบจดหมายเวียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.55 KB 156
ตัวอย่างเฉลย โปรแกรม ภาษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 546.15 KB 155
เลขฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 21.01 KB 79
ตัวอย่างฐานข้อมูล เตรียมเชื่อม จดหมายเวียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.28 KB 136
ใบงาน ม.6 Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 285
ใบงาน excel 4 Word Document ขนาดไฟล์ 313.83 KB 104
ใบงาน excel 3 Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 2349
ใบงาน excel 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 227.5 KB 9147
ใบงาน excel 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 102.5 KB 13585
ใบงาน 1 องค์ประกอบของคอมพิวเอตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 248.15 KB 184
ตัดต่อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 207.5 KB 145
ใบความรู้ที่ 1 หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 522.02 KB 171
Job sketup1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.75 KB 224
คู่มือการใช้งาน Sketup8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.09 MB 198
การเข้าหัว RJ 45 แบบไขว้ PNG Image ขนาดไฟล์ 16.08 KB 140
ภาพประกอบการเข้าหัว RJ45 แบบตรง PNG Image ขนาดไฟล์ 9.87 KB 133
ใบความรู้ ม.5/2 การเข้าหัว RJ45 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.48 MB 266
ใบความรู้ จดหมายเวียน อ.เดชา Word Document ขนาดไฟล์ 519.22 KB 231
ใบงาน จดหมายเวียน อ.เดชา Word Document ขนาดไฟล์ 21.22 KB 259
รูปการ์ตูน JPEG Image ขนาดไฟล์ 15.93 KB 201
1111 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 102.5 KB 321
แบบฝึกหัดเรื่องการรายงานคะแนนสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.78 KB 177
ภาษา C Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.1 KB 369
รูปแบบหนังสือราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1014.27 KB 592
ตัวอย่างหนังสือราชการภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 46.5 KB 776
ตัวอย่างหนังสือราชการภายนอก Word Document ขนาดไฟล์ 50 KB 624