ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
แบบฟอร์ม เอกสารต่างๆ สำหรับครู
ตัวชี้วัดที่ควรรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 463.49 KB 83
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็ดตกทอด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.7 KB 100
หนังสือขอลาออกจากราชการ ลูกจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 26 KB 90
หนังสือขอลาออกจากราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 95
ใบสำคัญรับเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 122
ใบลาพักผ่อน Word Document ขนาดไฟล์ 35 KB 68
ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว Word Document ขนาดไฟล์ 36.5 KB 89
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 83.5 KB 105
แบบฟอร์มสมัครสมาชิก กบข บรรจุใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 201.89 KB 74
แบบฟอร์มเบิกจ่ายตรง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.72 MB 75
แบบคำร้องขอโอนไปรับราชการต่างสังกัด Word Document ขนาดไฟล์ 35.5 KB 79
แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 49.5 KB 91
คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 126
*** ใบงาน ใบความรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
หนังสั้น เรื่อง ทำทุน วิชาการอ่านและพิจารณาวรรณกรรม ม.4/2 86
แบบฝึกหัด เรื่อง เสภาสามัคคีเสวก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 651.59 KB 71
การโน้มน้าวและการโต้แย้ง ม.6 Word Document ขนาดไฟล์ 74 KB 18
ใบความรู้เรื่อง เสภาสามัคคีเสวก ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 995.86 KB 87
ตัวอย่างจดหมายธุรกิจ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 34.81 KB 34
การพิจารณาสารคดี วิชาการอ่านและพิจารณาวรรณกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.78 MB 322
.ใบความรู้เรื่อง มารยาทการเป็นผู้ฟังที่ดี ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 45.3 KB 48
การอ่านเพื่อวิจารณ์ ม.4/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.98 MB 118
การอ่านเพื่อวิเคราะห์ ม.4/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 550.22 KB 63
พันธกิจภาษา ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.68 MB 45
โวหารภาพพจน์ พร้อมแบบฝึกหัด ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.05 MB 88
เอกสารประกอบการสอน บทที่ 2 กำเนิดวรรณกรรมไทย ม.4/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 176.76 KB 51
แบบฝึดหัดเรื่อง พระสุริโยทัยขาดคอช้าง ชั้น ม.2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 319.57 KB 61
บทที่ 1 วิชาการอ่านและพิจารณาวรรณกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 299.07 KB 199
ใบความรู้เรื่อง การอ่าน วิชา การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.3 KB 232
แบบทดสอบก่อนเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง ธรรมชาติของภาษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 73
ใบความรู้เรื่อง ศิลปะการประพันธ์ในวรรณคดีไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 41.49 KB 72
วีดีโอหนังสั้น เรื่อง วิมล วิชาการอ่านและพิจารณาวรรณกรรม 145
*** ใบงาน ใบความรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ข้อมูล สาธิต การทำเกียรติบัตร แบบจดหมายเวียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.55 KB 109
ตัวอย่างเฉลย โปรแกรม ภาษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 546.15 KB 90
เลขฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 21.01 KB 42
ตัวอย่างฐานข้อมูล เตรียมเชื่อม จดหมายเวียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.28 KB 92
ใบงาน ม.6 Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 204
ใบงาน excel 4 Word Document ขนาดไฟล์ 313.83 KB 65
ใบงาน excel 3 Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 1790
ใบงาน excel 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 227.5 KB 6646
ใบงาน excel 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 102.5 KB 9782
ใบงาน 1 องค์ประกอบของคอมพิวเอตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 248.15 KB 135
ตัดต่อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 207.5 KB 108
ใบความรู้ที่ 1 หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 522.02 KB 121
Job sketup1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.75 KB 140
คู่มือการใช้งาน Sketup8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.09 MB 148
การเข้าหัว RJ 45 แบบไขว้ PNG Image ขนาดไฟล์ 16.08 KB 107
ภาพประกอบการเข้าหัว RJ45 แบบตรง PNG Image ขนาดไฟล์ 9.87 KB 101
ใบความรู้ ม.5/2 การเข้าหัว RJ45 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.48 MB 215
ใบความรู้ จดหมายเวียน อ.เดชา Word Document ขนาดไฟล์ 519.22 KB 198
ใบงาน จดหมายเวียน อ.เดชา Word Document ขนาดไฟล์ 21.22 KB 224
รูปการ์ตูน JPEG Image ขนาดไฟล์ 15.93 KB 163
1111 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 102.5 KB 280
แบบฝึกหัดเรื่องการรายงานคะแนนสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.78 KB 138
ภาษา C Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.1 KB 287
รูปแบบหนังสือราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1014.27 KB 527
ตัวอย่างหนังสือราชการภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 46.5 KB 686
ตัวอย่างหนังสือราชการภายนอก Word Document ขนาดไฟล์ 50 KB 545