ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
แบบฟอร์ม เอกสารต่างๆ สำหรับครู
ตัวชี้วัดที่ควรรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 463.49 KB 152
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็ดตกทอด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.7 KB 161
หนังสือขอลาออกจากราชการ ลูกจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 26 KB 149
หนังสือขอลาออกจากราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 162
ใบสำคัญรับเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 184
ใบลาพักผ่อน Word Document ขนาดไฟล์ 35 KB 119
ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว Word Document ขนาดไฟล์ 36.5 KB 148
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 83.5 KB 166
แบบฟอร์มสมัครสมาชิก กบข บรรจุใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 201.89 KB 127
แบบฟอร์มเบิกจ่ายตรง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.72 MB 130
แบบคำร้องขอโอนไปรับราชการต่างสังกัด Word Document ขนาดไฟล์ 35.5 KB 129
แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 49.5 KB 146
คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 196
*** ใบงาน ใบความรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ธรรมชาติของภาษา ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.71 MB 68
แบบทดสอบการแสดงทรรศนะและการอนุมาน ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 68.89 KB 62
กับแกล้มอยู่ไหน เรื่อง นักเล่นกล ม.4/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 69
ใบความรู้ หลักการพิจารณาวรรณกรรม ม.4/2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 70.2 KB 311
แบบทดสอบเรื่องวิวัฒนาการของวรรณกรรมไทย ม.4/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 50.72 KB 196
แบบฝึกหัดเรื่อง พันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิต Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 51.21 KB 116
แบบทดสอบเรื่องพระสุริยโยทัยขาดคอช้าง ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 114.18 KB 81
บทคัดลายมือ​ ม.ปลาย JPEG Image ขนาดไฟล์ 224.09 KB 136
บทคัดลายมือ​ ม.ต้น JPEG Image ขนาดไฟล์ 242.8 KB 124
คำอธิบายรายวิชา ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 62.72 KB 40
การอ่านวิเคราะห์ ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.17 MB 145
ใบความรู้ เรื่องการอ่านแปลความ ตีความ ขยายความ ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.25 MB 103
ใบความรู้ เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.5 KB 238
เรื่องสัั้น ตึกกรอสส์ ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 168.84 KB 152
คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย ม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 106
บทอาขยาน ม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 108 KB 71
คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.11 KB 55
ใบงานเรือง คำสมาส ม.2 ฉบับปรับปรุง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 209.24 KB 174
ใบงานเรื่อง คำสนธิ ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 131.7 KB 96
ใบงานความรู้และใบงานเรื่องคำซ้ำ คำซ้อน ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 179.59 KB 115
ใบงานเรื่อง คำซ้ำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.17 KB 90
ใบงานเรื่องคำประสม ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 250.41 KB 90
แบบทดสอบเรื่องไตรภูมิพระร่วง ตอน มนุสสภูมิ ม.6 Word Document ขนาดไฟล์ 49 KB 290
YouTube เรื่อง ไตรภูมิพระร่วง ตอนมนุสสภูมิ 79
หนังสั้น เรื่อง ทำทุน วิชาการอ่านและพิจารณาวรรณกรรม ม.4/2 288
แบบฝึกหัด เรื่อง เสภาสามัคคีเสวก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 651.59 KB 240
การโน้มน้าวและการโต้แย้ง ม.6 Word Document ขนาดไฟล์ 74 KB 124
ใบความรู้เรื่อง เสภาสามัคคีเสวก ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 995.86 KB 335
ตัวอย่างจดหมายธุรกิจ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 34.81 KB 159
การพิจารณาสารคดี วิชาการอ่านและพิจารณาวรรณกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.78 MB 809
.ใบความรู้เรื่อง มารยาทการเป็นผู้ฟังที่ดี ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 45.3 KB 124
การอ่านเพื่อวิจารณ์ ม.4/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.98 MB 311
การอ่านเพื่อวิเคราะห์ ม.4/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 550.22 KB 212
พันธกิจภาษา ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.68 MB 165
โวหารภาพพจน์ พร้อมแบบฝึกหัด ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.05 MB 330
เอกสารประกอบการสอน บทที่ 2 กำเนิดวรรณกรรมไทย ม.4/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 176.76 KB 170
แบบฝึดหัดเรื่อง พระสุริโยทัยขาดคอช้าง ชั้น ม.2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 319.57 KB 175
บทที่ 1 วิชาการอ่านและพิจารณาวรรณกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 299.07 KB 496
ใบความรู้เรื่อง การอ่าน วิชา การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.3 KB 695
แบบทดสอบก่อนเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง ธรรมชาติของภาษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 221
ใบความรู้เรื่อง ศิลปะการประพันธ์ในวรรณคดีไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 41.49 KB 207
วีดีโอหนังสั้น เรื่อง วิมล วิชาการอ่านและพิจารณาวรรณกรรม 303
*** ใบงาน ใบความรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
แบบทดสอบ วิชาอาเซียน หน่วยที่ 4 ชั้น ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 569.2 KB 41
แบบทดสอบ วิชาอาเซียน หน่วยที่ 3 ชั้น ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 175.37 KB 33
ใบความรู้หน่วที่ 3 วิชาอาเซียน ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.66 MB 56
แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่องประเทศไทยกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 270.04 KB 47
แหล่งเรียนรู้ อาเซียน ม.2 62
ใบงานอาเซียน ม.2 Word Document ขนาดไฟล์ 24.5 KB 69
*** ใบงาน ใบความรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายชื่อนักเรียน 2.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.44 KB 43
ใบรายชื่อนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 102.73 KB 24
55555 JPEG Image ขนาดไฟล์ 480.92 KB 15
ใบความรู้ความหมายและลักษณะของธุรกิจ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 277.6 KB 61
ใบความรู้ การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 123.09 KB 55
ข้อมูล สาธิต การทำเกียรติบัตร แบบจดหมายเวียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.55 KB 162
ตัวอย่างเฉลย โปรแกรม ภาษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 546.15 KB 165
เลขฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 21.01 KB 83
ตัวอย่างฐานข้อมูล เตรียมเชื่อม จดหมายเวียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.28 KB 139
ใบงาน ม.6 Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 305
ใบงาน excel 4 Word Document ขนาดไฟล์ 313.83 KB 113
ใบงาน excel 3 Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 2490
ใบงาน excel 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 227.5 KB 9943
ใบงาน excel 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 102.5 KB 14837
ใบงาน 1 องค์ประกอบของคอมพิวเอตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 248.15 KB 200
ตัดต่อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 207.5 KB 149
ใบความรู้ที่ 1 หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 522.02 KB 189
Job sketup1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.75 KB 252
คู่มือการใช้งาน Sketup8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.09 MB 202
การเข้าหัว RJ 45 แบบไขว้ PNG Image ขนาดไฟล์ 16.08 KB 144
ภาพประกอบการเข้าหัว RJ45 แบบตรง PNG Image ขนาดไฟล์ 9.87 KB 138
ใบความรู้ ม.5/2 การเข้าหัว RJ45 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.48 MB 273
ใบความรู้ จดหมายเวียน อ.เดชา Word Document ขนาดไฟล์ 519.22 KB 237
ใบงาน จดหมายเวียน อ.เดชา Word Document ขนาดไฟล์ 21.22 KB 265
รูปการ์ตูน JPEG Image ขนาดไฟล์ 15.93 KB 211
1111 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 102.5 KB 325
แบบฝึกหัดเรื่องการรายงานคะแนนสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.78 KB 191
ภาษา C Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.1 KB 391
รูปแบบหนังสือราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1014.27 KB 603
ตัวอย่างหนังสือราชการภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 46.5 KB 789
ตัวอย่างหนังสือราชการภายนอก Word Document ขนาดไฟล์ 50 KB 636