ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
แบบฟอร์ม เอกสารต่างๆ สำหรับครู
ตัวชี้วัดที่ควรรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 463.49 KB 67
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็ดตกทอด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.7 KB 87
หนังสือขอลาออกจากราชการ ลูกจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 26 KB 72
หนังสือขอลาออกจากราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 79
ใบสำคัญรับเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 103
ใบลาพักผ่อน Word Document ขนาดไฟล์ 35 KB 56
ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว Word Document ขนาดไฟล์ 36.5 KB 70
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 83.5 KB 82
แบบฟอร์มสมัครสมาชิก กบข บรรจุใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 201.89 KB 64
แบบฟอร์มเบิกจ่ายตรง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.72 MB 62
แบบคำร้องขอโอนไปรับราชการต่างสังกัด Word Document ขนาดไฟล์ 35.5 KB 66
แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 49.5 KB 77
คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 107
*** ใบงาน ใบความรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ใบความรู้เรื่อง การอ่าน วิชา การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.3 KB 9
แบบทดสอบก่อนเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง ธรรมชาติของภาษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 1
ใบความรู้เรื่อง ศิลปะการประพันธ์ในวรรณคดีไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 41.49 KB 12
วีดีโอหนังสั้น เรื่อง วิมล วิชาการอ่านและพิจารณาวรรณกรรม 60
*** ใบงาน ใบความรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ข้อมูล สาธิต การทำเกียรติบัตร แบบจดหมายเวียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.55 KB 88
ตัวอย่างเฉลย โปรแกรม ภาษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 546.15 KB 65
เลขฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 21.01 KB 29
ตัวอย่างฐานข้อมูล เตรียมเชื่อม จดหมายเวียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.28 KB 75
ผู้ปกครองประเมิน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.4 MB 50
ครูประเมิน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.43 MB 48
ใบงาน ม.6 Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 148
ใบงาน excel 4 Word Document ขนาดไฟล์ 313.83 KB 48
ใบงาน excel 3 Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 1027
ใบงาน excel 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 227.5 KB 3113
ใบงาน excel 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 102.5 KB 5381
ใบงาน 1 องค์ประกอบของคอมพิวเอตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 248.15 KB 120
ตัดต่อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 207.5 KB 85
ใบความรู้ที่ 1 หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 522.02 KB 98
Job sketup1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.75 KB 98
คู่มือการใช้งาน Sketup8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.09 MB 119
การเข้าหัว RJ 45 แบบไขว้ PNG Image ขนาดไฟล์ 16.08 KB 96
ภาพประกอบการเข้าหัว RJ45 แบบตรง PNG Image ขนาดไฟล์ 9.87 KB 90
ใบความรู้ ม.5/2 การเข้าหัว RJ45 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.48 MB 193
ใบความรู้ จดหมายเวียน อ.เดชา Word Document ขนาดไฟล์ 519.22 KB 181
ใบงาน จดหมายเวียน อ.เดชา Word Document ขนาดไฟล์ 21.22 KB 209
รูปการ์ตูน JPEG Image ขนาดไฟล์ 15.93 KB 146
1111 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 102.5 KB 257
แบบฝึกหัดเรื่องการรายงานคะแนนสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.78 KB 123
ภาษา C Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.1 KB 221
รูปแบบหนังสือราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1014.27 KB 352
ตัวอย่างหนังสือราชการภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 46.5 KB 490
ตัวอย่างหนังสือราชการภายนอก Word Document ขนาดไฟล์ 50 KB 376