ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
แบบฟอร์ม เอกสารต่างๆ สำหรับครู
ตัวชี้วัดที่ควรรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 463.49 KB 117
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็ดตกทอด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.7 KB 131
หนังสือขอลาออกจากราชการ ลูกจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 26 KB 125
หนังสือขอลาออกจากราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 130
ใบสำคัญรับเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 159
ใบลาพักผ่อน Word Document ขนาดไฟล์ 35 KB 100
ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว Word Document ขนาดไฟล์ 36.5 KB 122
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 83.5 KB 139
แบบฟอร์มสมัครสมาชิก กบข บรรจุใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 201.89 KB 106
แบบฟอร์มเบิกจ่ายตรง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.72 MB 107
แบบคำร้องขอโอนไปรับราชการต่างสังกัด Word Document ขนาดไฟล์ 35.5 KB 114
แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 49.5 KB 122
คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 161
*** ใบงาน ใบความรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ใบงานเรือง คำสมาส ม.2 ฉบับปรับปรุง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 209.24 KB 42
ใบงานเรื่อง คำสนธิ ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 131.7 KB 22
ใบงานความรู้และใบงานเรื่องคำซ้ำ คำซ้อน ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 179.59 KB 29
ใบงานเรื่อง คำซ้ำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.17 KB 18
ใบงานเรื่องคำประสม ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 250.41 KB 15
แบบทดสอบเรื่องไตรภูมิพระร่วง ตอน มนุสสภูมิ ม.6 Word Document ขนาดไฟล์ 49 KB 88
YouTube เรื่อง ไตรภูมิพระร่วง ตอนมนุสสภูมิ 40
หนังสั้น เรื่อง ทำทุน วิชาการอ่านและพิจารณาวรรณกรรม ม.4/2 166
แบบฝึกหัด เรื่อง เสภาสามัคคีเสวก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 651.59 KB 121
การโน้มน้าวและการโต้แย้ง ม.6 Word Document ขนาดไฟล์ 74 KB 62
ใบความรู้เรื่อง เสภาสามัคคีเสวก ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 995.86 KB 172
ตัวอย่างจดหมายธุรกิจ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 34.81 KB 73
การพิจารณาสารคดี วิชาการอ่านและพิจารณาวรรณกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.78 MB 462
.ใบความรู้เรื่อง มารยาทการเป็นผู้ฟังที่ดี ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 45.3 KB 86
การอ่านเพื่อวิจารณ์ ม.4/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.98 MB 186
การอ่านเพื่อวิเคราะห์ ม.4/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 550.22 KB 120
พันธกิจภาษา ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.68 MB 91
โวหารภาพพจน์ พร้อมแบบฝึกหัด ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.05 MB 173
เอกสารประกอบการสอน บทที่ 2 กำเนิดวรรณกรรมไทย ม.4/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 176.76 KB 93
แบบฝึดหัดเรื่อง พระสุริโยทัยขาดคอช้าง ชั้น ม.2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 319.57 KB 108
บทที่ 1 วิชาการอ่านและพิจารณาวรรณกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 299.07 KB 287
ใบความรู้เรื่อง การอ่าน วิชา การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.3 KB 398
แบบทดสอบก่อนเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง ธรรมชาติของภาษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 125
ใบความรู้เรื่อง ศิลปะการประพันธ์ในวรรณคดีไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 41.49 KB 118
วีดีโอหนังสั้น เรื่อง วิมล วิชาการอ่านและพิจารณาวรรณกรรม 197
*** ใบงาน ใบความรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
แบบทดสอบ วิชาอาเซียน หน่วยที่ 4 ชั้น ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 569.2 KB 22
แบบทดสอบ วิชาอาเซียน หน่วยที่ 3 ชั้น ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 175.37 KB 18
ใบความรู้หน่วที่ 3 วิชาอาเซียน ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.66 MB 43
แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่องประเทศไทยกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 270.04 KB 36
แหล่งเรียนรู้ อาเซียน ม.2 46
ใบงานอาเซียน ม.2 Word Document ขนาดไฟล์ 24.5 KB 52
*** ใบงาน ใบความรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
55555 JPEG Image ขนาดไฟล์ 480.92 KB 5
ใบความรู้ความหมายและลักษณะของธุรกิจ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 277.6 KB 50
ใบความรู้ การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 123.09 KB 42
ข้อมูล สาธิต การทำเกียรติบัตร แบบจดหมายเวียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.55 KB 150
ตัวอย่างเฉลย โปรแกรม ภาษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 546.15 KB 145
เลขฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 21.01 KB 74
ตัวอย่างฐานข้อมูล เตรียมเชื่อม จดหมายเวียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.28 KB 130
ใบงาน ม.6 Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 262
ใบงาน excel 4 Word Document ขนาดไฟล์ 313.83 KB 100
ใบงาน excel 3 Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 2188
ใบงาน excel 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 227.5 KB 8431
ใบงาน excel 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 102.5 KB 12532
ใบงาน 1 องค์ประกอบของคอมพิวเอตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 248.15 KB 170
ตัดต่อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 207.5 KB 141
ใบความรู้ที่ 1 หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 522.02 KB 157
Job sketup1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.75 KB 203
คู่มือการใช้งาน Sketup8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.09 MB 194
การเข้าหัว RJ 45 แบบไขว้ PNG Image ขนาดไฟล์ 16.08 KB 139
ภาพประกอบการเข้าหัว RJ45 แบบตรง PNG Image ขนาดไฟล์ 9.87 KB 132
ใบความรู้ ม.5/2 การเข้าหัว RJ45 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.48 MB 258
ใบความรู้ จดหมายเวียน อ.เดชา Word Document ขนาดไฟล์ 519.22 KB 230
ใบงาน จดหมายเวียน อ.เดชา Word Document ขนาดไฟล์ 21.22 KB 257
รูปการ์ตูน JPEG Image ขนาดไฟล์ 15.93 KB 196
1111 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 102.5 KB 316
แบบฝึกหัดเรื่องการรายงานคะแนนสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.78 KB 173
ภาษา C Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.1 KB 338
รูปแบบหนังสือราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1014.27 KB 589
ตัวอย่างหนังสือราชการภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 46.5 KB 769
ตัวอย่างหนังสือราชการภายนอก Word Document ขนาดไฟล์ 50 KB 617