ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
แบบฟอร์ม เอกสารต่างๆ สำหรับครู
ตัวชี้วัดที่ควรรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 463.49 KB 124
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็ดตกทอด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 143.7 KB 136
หนังสือขอลาออกจากราชการ ลูกจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 26 KB 129
หนังสือขอลาออกจากราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 135
ใบสำคัญรับเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 163
ใบลาพักผ่อน Word Document ขนาดไฟล์ 35 KB 104
ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว Word Document ขนาดไฟล์ 36.5 KB 127
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 83.5 KB 144
แบบฟอร์มสมัครสมาชิก กบข บรรจุใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 201.89 KB 110
แบบฟอร์มเบิกจ่ายตรง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.72 MB 112
แบบคำร้องขอโอนไปรับราชการต่างสังกัด Word Document ขนาดไฟล์ 35.5 KB 118
แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 49.5 KB 126
คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่ Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 163
*** ใบงาน ใบความรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ใบความรู้ เรื่องการอ่านแปลความ ตีความ ขยายความ ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.25 MB 2
ใบความรู้ เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.5 KB 67
เรื่องสัั้น ตึกกรอสส์ ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 168.84 KB 7
คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย ม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 61
บทอาขยาน ม.3 Word Document ขนาดไฟล์ 108 KB 23
คำอธิบายรายวิชาภาษาไทย ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.11 KB 19
ใบงานเรือง คำสมาส ม.2 ฉบับปรับปรุง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 209.24 KB 71
ใบงานเรื่อง คำสนธิ ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 131.7 KB 38
ใบงานความรู้และใบงานเรื่องคำซ้ำ คำซ้อน ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 179.59 KB 44
ใบงานเรื่อง คำซ้ำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.17 KB 29
ใบงานเรื่องคำประสม ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 250.41 KB 24
แบบทดสอบเรื่องไตรภูมิพระร่วง ตอน มนุสสภูมิ ม.6 Word Document ขนาดไฟล์ 49 KB 122
YouTube เรื่อง ไตรภูมิพระร่วง ตอนมนุสสภูมิ 45
หนังสั้น เรื่อง ทำทุน วิชาการอ่านและพิจารณาวรรณกรรม ม.4/2 181
แบบฝึกหัด เรื่อง เสภาสามัคคีเสวก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 651.59 KB 129
การโน้มน้าวและการโต้แย้ง ม.6 Word Document ขนาดไฟล์ 74 KB 66
ใบความรู้เรื่อง เสภาสามัคคีเสวก ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 995.86 KB 214
ตัวอย่างจดหมายธุรกิจ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 34.81 KB 80
การพิจารณาสารคดี วิชาการอ่านและพิจารณาวรรณกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.78 MB 504
.ใบความรู้เรื่อง มารยาทการเป็นผู้ฟังที่ดี ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 45.3 KB 96
การอ่านเพื่อวิจารณ์ ม.4/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.98 MB 192
การอ่านเพื่อวิเคราะห์ ม.4/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 550.22 KB 125
พันธกิจภาษา ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.68 MB 101
โวหารภาพพจน์ พร้อมแบบฝึกหัด ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.05 MB 189
เอกสารประกอบการสอน บทที่ 2 กำเนิดวรรณกรรมไทย ม.4/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 176.76 KB 101
แบบฝึดหัดเรื่อง พระสุริโยทัยขาดคอช้าง ชั้น ม.2 JPEG Image ขนาดไฟล์ 319.57 KB 118
บทที่ 1 วิชาการอ่านและพิจารณาวรรณกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 299.07 KB 319
ใบความรู้เรื่อง การอ่าน วิชา การอ่านและพิจารณาวรรณกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.3 KB 451
แบบทดสอบก่อนเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง ธรรมชาติของภาษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 136
ใบความรู้เรื่อง ศิลปะการประพันธ์ในวรรณคดีไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 41.49 KB 134
วีดีโอหนังสั้น เรื่อง วิมล วิชาการอ่านและพิจารณาวรรณกรรม 209
*** ใบงาน ใบความรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
แบบทดสอบ วิชาอาเซียน หน่วยที่ 4 ชั้น ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 569.2 KB 28
แบบทดสอบ วิชาอาเซียน หน่วยที่ 3 ชั้น ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 175.37 KB 22
ใบความรู้หน่วที่ 3 วิชาอาเซียน ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.66 MB 48
แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่องประเทศไทยกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 270.04 KB 40
แหล่งเรียนรู้ อาเซียน ม.2 50
ใบงานอาเซียน ม.2 Word Document ขนาดไฟล์ 24.5 KB 56
*** ใบงาน ใบความรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ใบรายชื่อนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 102.73 KB 2
55555 JPEG Image ขนาดไฟล์ 480.92 KB 9
ใบความรู้ความหมายและลักษณะของธุรกิจ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 277.6 KB 53
ใบความรู้ การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 123.09 KB 48
ข้อมูล สาธิต การทำเกียรติบัตร แบบจดหมายเวียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.55 KB 155
ตัวอย่างเฉลย โปรแกรม ภาษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 546.15 KB 152
เลขฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 21.01 KB 77
ตัวอย่างฐานข้อมูล เตรียมเชื่อม จดหมายเวียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.28 KB 134
ใบงาน ม.6 Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 274
ใบงาน excel 4 Word Document ขนาดไฟล์ 313.83 KB 102
ใบงาน excel 3 Word Document ขนาดไฟล์ 58 KB 2306
ใบงาน excel 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 227.5 KB 8873
ใบงาน excel 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 102.5 KB 12975
ใบงาน 1 องค์ประกอบของคอมพิวเอตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 248.15 KB 170
ตัดต่อ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 207.5 KB 143
ใบความรู้ที่ 1 หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 522.02 KB 159
Job sketup1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.75 KB 213
คู่มือการใช้งาน Sketup8 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.09 MB 196
การเข้าหัว RJ 45 แบบไขว้ PNG Image ขนาดไฟล์ 16.08 KB 139
ภาพประกอบการเข้าหัว RJ45 แบบตรง PNG Image ขนาดไฟล์ 9.87 KB 132
ใบความรู้ ม.5/2 การเข้าหัว RJ45 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.48 MB 262
ใบความรู้ จดหมายเวียน อ.เดชา Word Document ขนาดไฟล์ 519.22 KB 230
ใบงาน จดหมายเวียน อ.เดชา Word Document ขนาดไฟล์ 21.22 KB 257
รูปการ์ตูน JPEG Image ขนาดไฟล์ 15.93 KB 197
1111 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 102.5 KB 318
แบบฝึกหัดเรื่องการรายงานคะแนนสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 66.78 KB 176
ภาษา C Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.1 KB 353
รูปแบบหนังสือราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1014.27 KB 590
ตัวอย่างหนังสือราชการภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 46.5 KB 770
ตัวอย่างหนังสือราชการภายนอก Word Document ขนาดไฟล์ 50 KB 619