ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

        


 โรงเรียนห้วยยางศึกษา เดิมชื่อ “โรงเรียนห้วยยางพิทยาคม” ตั้งชื่อขึ้นตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา โดยมีสภาตำบลห้วยยางเป็นผู้สนับสนุนและอุปการะมอบที่ดินสาธารณะประโยชน์ เนื้อที่ ๓๕ ไร่ ให้จัดสร้างโรงเรียน

          กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้จังหวัดระยองดำเนินการจัดตั้งสาขาโรงเรียนมัธยมศึกษา คือ โรงเรียนห้วยยางพิทยาคม หรือโรงเรียนห้วยยางศึกษาในปัจจุบัน ที่ตำบลห้วยยาง  อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๓๕ และสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดระยอง มีมติให้เป็นสาขาของโรงเรียนแกลง “วิทยาสถาวร” โดยเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ และกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนห้วยยางศึกษา เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖ โรงเรียนจึงถือให้วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน

          ต่อมากรมสามัญศึกษาได้แจ้งให้โรงเรียนเปลี่ยนชื่อใหม่ เนื่องจากชื่อเดิมใกล้เคียงกับโรงเรียนห้วยยางวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนห้วยยางศึกษา” ใช้อักษรย่อ “ห.ศ.” เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน