ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 ธ.ค. 58 การสอบธรรมศึกษา
ณ สนามสอบโรงเรียนห้วยยางศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
04 ธ.ค. 58 กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวา มหาราช
ชุดปกติขาว (เต็มยศ) กลุ่มบริหารงานวิชาการ
04 ธ.ค. 58 กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง ประจำเดือน ธันวาคม
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
08 ธ.ค. 58 ครูส่งต้นฉบับข้อสอบทุกรายวิชา ที่กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
16 ธ.ค. 58 บรรจุซองข้อสอบ และส่งซองข้อสอบที่งานวัดผล กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
18 ธ.ค. 58 ถึง 19 ธ.ค. 58 ร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 65 ที่ จ.อ่างทอง
กลุ่มบริหารงานวิชาการ / งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้/ กลุ่มสาระศิลปะ
21 ธ.ค. 58 ถึง 23 ธ.ค. 58 สัปดาห์การสอบกลางภาค 2/2558
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
25 ธ.ค. 58 ครูทุกท่านส่งเล่ม ปพ.05 ประจำรายวิชา ที่กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
26 ธ.ค. 58 ถึง 27 ธ.ค. 58 นักเรียน ชั้น ม.6 สอบ 9 วิชาสามัญ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
29 ธ.ค. 58 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
กลุ่มบริหารงานทั่วไป/กิจการนักเรียน /สภาเทศบาลนครห้วยยาง
12 ม.ค. 59 กิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ทดสอบวิชาลูกเสือ การเดินทางไกล
12 ม.ค. 59 กิจกรรมปั่นจักรยาน ลูกเสือ-เนตรนารี
ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ทดสอบวิชาลูกเสือด้วยวิธีการปั่นจักรายานเพื่อสำรวจธรรมชาติ
13 ม.ค. 59 ถึง 15 ม.ค. 59 กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม
ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาชั้นแีที่ ๒ ทดสอบวิชาลูกเสือ โดยการอยู่ค่ายพักแรม ณ โรงเรียนห้วยยางศึกษา
20 มี.ค. 59 ถึง 24 มี.ค. 59 รับนักเรียนศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4
กิจการนักเรียน
27 มี.ค. 59 สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4
วิชาการ
03 เม.ย. 59 สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1
วิชาการ
15 มิ.ย. 59 ประเมินประกันภายในสถานศึกษา
16 มิ.ย. 59 วันไหว้ครู
18 มิ.ย. 59 ถึง 19 มิ.ย. 59 ประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมการสร้างข้อสอบและการตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย “สำหรับครูผู้สอนวิชาภาษาไทย”
ประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมการสร้างข้อสอบและการตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย “สำหรับบครูผู้สอนวิชาภาษาไทย” ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กทม.
กลุ่มบริหารงานบุคคล
19 มิ.ย. 59 กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ "ผ้าป่าวัดเนินทราย2"
ชุดสุภาพ กลุ่มบริหารงานบุคคล
20 มิ.ย. 59 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุม 313 โรงเรียนห้วยยางศึกษา อ.แกลง จ.ระยอง
ชุดสุภาพ กลุ่มบริหารงานบุคคล
01 ก.ค. 59 ถึง 02 ก.ค. 59 เข้าค่ายคูณธรรม
โรงเรียนห้วยณางศึกษา จัดการเข้าคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ณ วัดเนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
04 ก.ค. 59 ถึง 08 ก.ค. 59 อบรมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘
นางสาวนพรัตน์ สวัสดี ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยางศึกษา เข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่ ๔ - ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่
06 ก.ค. 59 ถึง 08 ก.ค. 59 สอบกลางภาค 1/59
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
14 ก.ค. 59 ตลาดนัด "กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
18 ก.ค. 59 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
12 ก.ย. 59 ถึง 16 ก.ย. 59 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559
ชุดนักเรียน วิชาการ
04 ม.ค. 60 ถึง 05 ม.ค. 60 สอบ Pre O-Net ม.3,ม.6
ชุดนักเรียน