ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารหอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2539
งบประมาณ : 1,400,000 บาท
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :