ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2536
งบประมาณ : 180,000 บาท
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :