ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักภารโรง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2536
งบประมาณ : 121,000 บาท
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :