ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 3 ร่มประดู่
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2540
งบประมาณ : 7,212,000 บาท
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :