ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 2 White Chrismas
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2536
งบประมาณ : 2,600,000 บาท
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :